Освітня програма

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою

Дмитровичівської початкової школи

Протокол №5 від 31.08.2021

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор Дмитровичівської початкової школи

______________ Л. Я. Жила

 

 

 

 

Освітня програма

на 2021/2022 навчальний рік


 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Призначення школи та засіб його реалізації

Мета закладу освіти: освіту в закладі зосередити на дитині, підтримувати і розвивати потенціал кожного учня, створити таке середовище у школі, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного розвитку дитини. Створити умови, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і повинно бути для нього успішним, цікавим та привабливим. Виконання цього завдання стане можливим тільки тоді, коли вдасться сформувати позитивне, радісне відношення дитини до:

 • шкільної будівлі в цілому (оформлення, комфорт, організація навчального, ігрового та побутового простору);
 • приміщення свого класу (унікальна, комфортна естетика й стиль);
 • працюючих у школі дорослих (професійно-особистісні якості, стиль поведінки, спілкування та зовнішній вигляд);
 • однокласників та інших учнів початкової школи (безконфліктність взаємовідносин, розвиток шкільного та позашкільного спілкування та дружніх зв’язків);
 • змісту навчальної діяльності (доступність, розвиваючий характер, глибина в поєднанні з яскравим представленням матеріалу, різноманітність);
 • власних результатів навчальної та позашкільної діяльності, які дає школа (різнобічність системи оцінки знань, орієнтація на успіх, розвиток позитивної самооцінки, допомога в пошуку радісних почуттів від самого перебування в школі та процесу навчання в ній).

 

 

Основоположні принципи:

 

Робота школи базується на принципах гуманізму, демократизму, взаємозв'язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією та культурою.

 

Головні завдання:     

 • Підвищення якості освіти, розширення сфери додаткової освіти.
 • Зростання творчої активності педагогів, поширення інноваційних технологій
 • Підвищення престижу закладу в контексті освіти
 • Підвищення якості знань учні

 

 

Цілі  виховного процесу школи

 

 1. Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта навчально-виховного процесу.
 2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток.
 3. Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності, патріотизму через традиційні та інноваційні технології у навчально-виховному процесі.
 4. Залучення учнів до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я.
 5. Затвердження культури здорового способу життя.

 

 Методична складова

 1. Запровадження компетентнісно-орієнтованих методик, технологій навчання та оцінювання результатів навчання;
 2. Створення інформаційно-освітнього середовища, яке враховує пізнавальні особливості учнів та їхні здібності, їх інтереси й освітні потреби;
 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання;
 4. Стимулювання педагогів до особистого і професійного зростання;
 5. Вивчення якості забезпечення освітнього процесу педагогічними кадрами, готових до роботи в нових умовах;

 

 

Система освіти Дмитровичівської початкової школи

 

Система освіти школи включає I рівень  − початкова освіта.

 

Навчальна програма

 

Вид програми

Термін

освоєння

Класи

Рівень освіти, що отримується учнями після закінчення навчання

Документ,  що видається після закінчення навчання

1.   Програма початкової освіти

4 роки

1-4 класи

 

Початкова освіта – І ступінь навчання

 

 

Програма для 1-4-х класів –складена на основі Типових навчальних планів початкової школи, затвердженими наказом МОН  України від 20.04.2018 р. № 407,наказом МОН України від 21.03.2018 р.№268, за навчальною програмою розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна.

 

У школі створено 2 класи-комплекти.

 

  Цілі  освітнього процесу школи

 

 Утвердження інноваційного навчання, націленого на:

- здобування нових знань та вмінь за новим змістом освіти, який заснований на формуванні компентентностей , потрібних для успішної самореалізації в суспільстві;

 

- орієнтацію на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;

 

- створення сучасного освітнього середовища в закладі, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для успішного навчання учнів;

 

- формування особистості, здатної вносити інноваційні зміни в існуючу культуру і середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації;

 

- спонукання учнів до ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах діяльності;

 

 

Ключові компетентності

 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами
 2. Спілкування іноземними мовами. 
 3. Математична компетентність
 4. Компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій
 5. Інноваційність
 6. Екологічна компетентність
 7. Інформаційно-комунікативна компетентність
 8. Навчання впродовж життя
 9. Громадянські та соціальні компетентності
 10. Культурна компетентність
 11. Підприємливість та фінансова грамотність

 

Наскрізні вміння

 • критично і креативно мислити
 • розв’язувати проблеми
 • керувати емоціями
 • виявляти ініціативу
 • логічно доводити свою думку
 • ефективно спілкуватися
 • оцінювати ризики та ухвалювати рішення

 

 

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, яка враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення та в якій передбачено додаткові години на вивчення курсів за вибором.

Навчальний план зорієнтований на роботу школи за 5-денним навчальними тижнем. Заняття проводяться  в одну зміну.

 

    

Структура навчального року

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2021-2022 н.р. розпочинається 1 вересня 2021 року Днем знань. Закінчується навчальний рік не пізніше 1 липня 2022 року.

Навчання організоване за семестровою системою.

Впродовж навчального року для учнів проводяться осінні, зимові та весняні канікули.

Навчальні екскурсії проводяться протягом навчального року.

Виховна та позаурочна діяльність школи у 2021-2022 навчальному році  буде спрямована на формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистістості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічні працівники керуватимуться Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013) та виданими у відповідності з Указом методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах та здійснюватимуть виховну діяльність, як у попередні роки, у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національно-патріотичне  виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА І СТУПЕНЯ

Загальні положення освітньої програми
І ступеня

Освітня програма Дмитровичівської початкової школи (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1 класу) та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 2-4 класів).

Освітня програма початкової освіти (далі - Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом початкової освіти.

1-4 клас (І-й цикл за проектом «Нова українська школа»)

Навчальні плани для 1-4 класів на 2021/2022 навчальний рік складено на основі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна.

Мовно-літературна освітня галузь включає предмети «Українська мова», «Іноземна мова».

Математична галузь реалізується через окремий предмет "Математика".

Фізкультурна освітня галузь реалізується предметом "Фізична культура".

Мистецька галузь реалізується інтегрованим предметом "Мистецтво".

Відповідно до Державного стандарту, затвердженого в 2018 році, у 1-4 класі відбувається інтеграція семи освітніх галузей в один предмет "Я досліджую світ". Розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета такий: мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 години.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Форми організації освітнього процесу.

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досягаються через використання інтерактивних форм і методів навчання дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.

Початкова освіта у Дмитровичівській плчатковій школі як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося шість років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Кожен факт, по можливості, перевіряється на практиці зі встановленням причинно-наслідкових зв’язків. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Форми організації освітнього процесу.

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Вітаємо Вас на офіційному сайті Дмитровичівської початкової школи